Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

[URIS id=1113]
[URIS id=1124]

Algemene voorwaarden

ClearForward reikwijdte van Clinical Consulting Services en HIPAA Compliance-overeenkomst, Algemene voorwaarden
1) Reikwijdte van Consulting Services. Consultant verleent de volgende consultingdiensten aan het bedrijf (gezamenlijk de ‘services’):
a) Eenmalige ClearForward-accountinstelling (gebruikersnaam en wachtwoord voor Invisalign Doctor Site vereist om account in te stellen);
b) Klinische evaluatie om de klinische toepasbaarheid van de Clear Aligner-behandeling te bepalen (alle toepasselijke gegevens en recepten moeten online worden ingediend via Arcad Platform);
c) Gratis doorlopende beoordeling van de voorkeuren voor klinische behandeling in Arcad Platform;
d) Onbeperkte modificaties voor elke individuele behandeling, d.w.z. Full- of Express-service; en
2) Kosten. De vergoedingen voor de Services die hierboven in Sectie 1 worden beschreven, zijn een eenmalige vergoeding van $ 299 per Volledige Service of $ 149 per Express, Mid Course Correction Service of $ 99 voor Case Evaluation Service, vooraf te betalen.
3) Termijn en beëindiging. Het is de intentie van de partijen hierbij dat de geleverde Services en Aanvullende Services van geval tot geval zullen zijn. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen na kennisgeving aan de andere partij. In het geval dat Consultant deze Overeenkomst beëindigt voorafgaand aan het aanbieden van alle Diensten, zal de Consultant de vergoedingen terugbetalen die aan de Consultant zijn betaald krachtens sectie 2 van deze Overeenkomst.
4) Relatie met onafhankelijke contractanten. Consultant is een onafhankelijke contractant en is geen werknemer, personeelslid, partner of joint venturer van het bedrijf. Het Bedrijf bepaalt het werk dat moet worden gedaan door de Consultant, maar de Consultant bepaalt de wettelijke middelen waarmee het de door het Bedrijf gespecificeerde werkzaamheden uitvoert. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het achterhouden van en het niet achterhouden van verzekeringspremies of belastingen van welke aard dan ook van enige betalingen die de Consultant verschuldigd is; bovendien zal de Consultant Bedrijf schadeloos stellen voor alle vorderingen op belastingen die verschuldigd zijn over aan Consultant betaalde bedragen. Noch Consultant noch zijn werknemers hebben recht op uitkeringen die werknemers van het Bedrijf mogen ontvangen en hebben geen recht op compensatie voor werknemers, werkloosheidsuitkering, ziektekostenverzekering, levensverzekering, betaalde vakanties, betaalde vakantiedagen, pensioen, winstdeling, of sociale zekerheid vanwege hun werk voor het bedrijf.
5) Vrijwaring. Het Bedrijf stemt er hierbij mee in om de Consultant en zijn trustees, functionarissen, werknemers, directeuren, agenten, aannemers en personeelsleden te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle claims en aansprakelijkheden van welke aard dan ook die voortvloeien uit een handelen of nalaten door Bedrijf, haar functionarissen, werknemers, directeuren, agenten, aannemers of personeelsleden die nu of later voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het verrichten van diensten krachtens deze Overeenkomst.
6) Vertrouwelijke informatie. De Consultant begrijpt en gaat ermee akkoord dat deze de Vertrouwelijke informatie van het Bedrijf zal ontvangen en eraan zal bijdragen. De Consultant zal al deze Vertrouwelijke Informatie geheim houden en zal deze niet aan een persoon, firma of bedrijf bekendmaken zonder eerst de schriftelijke toestemming van het Bedrijf te hebben verkregen. Op elk moment dat de Onderneming hierom verzoekt, zal de Consultant alle grafieken, aantekeningen, notities, notitieblokken, spreadsheets, databases of andere documenten die door haar zijn gemaakt, samengesteld of geleverd betreffende dergelijke Vertrouwelijke informatie, inclusief kopieën daarvan in haar bezit, aan Bedrijf overdragen, waarbij wordt overeengekomen dat dezelfde informatie en alle daarin vervatte informatie te allen tijde eigendom van de Vennootschap zijn en blijven. De niet-openbaarmakingsconvenanten en -overeenkomsten in deze sectie blijven van aard, zodanig dat ze Consultant blijven binden na de beëindiging van haar consulting relatie met de Vennootschap. Consultant erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf grote verliezen en schade zal lijden als, op elk moment, de Consultant informatie over dergelijke zaken aan iemand zou moeten bekendmaken, en dat het moeilijk of onmogelijk zou kunnen zijn om het bedrag van dergelijk verlies of schade te berekenen, waardoor het Bedrijf wordt verlaten zonder adequate juridische remedie indien Consultant de convenanten van deze Overeenkomst schendt. Consultant erkent dat de convenanten en voorwaarden van deze Overeenkomst redelijk en noodzakelijk zijn voor de bescherming van de activiteiten van het Bedrijf.
7) Naleving van HIPAA; Zakelijke partnerovereenkomst. De partijen zijn voornemens zich te houden aan de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”). De partijen erkennen dat Consultant een “zakenpartner” is onder HIPAA. De partijen komen hierbij het volgende overeen:
a) Definities.
(I) De volgende termen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als die termen in de HIPAA-regels: schending, gegevensaggregatie, toegewezen recordset, openbaarmaking, operaties in de gezondheidszorg, individueel, minimaal noodzakelijk, kennisgeving van privacypraktijken, beschermde gezondheidszorg Informatie, vereist door wet, secretaris, veiligheidsincident, onderaannemer, onbeveiligde beschermde gezondheidsinformatie en gebruik.
(II) Specifieke definities:
A. Zakenpartner. “Zakenpartner” heeft in het algemeen dezelfde betekenis als de term “zakenpartner” bij 45 CFR 160.103, en verwijst naar de partij bij deze overeenkomst, ClearForward, B.V.
B. Gedekte entiteit. “Gedekte entiteit” zal in het algemeen dezelfde betekenis hebben als de term “gedekte entiteit” bij 45 CFR 160.103 en met betrekking tot de partij bij deze overeenkomst: de Vennootschap
C. HIPAA-regels. “HIPAA-regels” betekent de privacy-, beveiligings-, schending- en handhavingsregels op 45 CFR deel 160 en deel 164.
(b) Verplichtingen en activiteiten van zakenpartner. De zakenpartner stemt in met:
(I) Geen beschermde gezondheidsinformatie gebruiken of vrijgeven anders dan toegestaan ​​of vereist door de Overeenkomst of zoals vereist door de wet;
(II) Passende veiligheidsmaatregelen nemen en voldoen aan subdeel C van 45 CFR deel 164 met betrekking tot elektronisch beschermde gezondheidsinformatie, om gebruik of openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie te voorkomen, anders dan voorzien in de overeenkomst;
(III) Verslag aan de gedekte entiteit van elk gebruik of openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie die niet is opgenomen in de overeenkomst waarvan zij kennis krijgt, inclusief schendingen van onbeveiligde beschermde gezondheidsinformatie zoals vereist bij 45 CFR 164.410, en elk veiligheidsincident waarvan zij op de hoogte is;
(IV) In overeenstemming met 45 CFR 164.502 (e) (1) (ii) en 164.308 (b)(2), indien van toepassing ervoor zorgen dat alle onderaannemers die namens de organisatie beschermde gezondheidsinformatie creëren, ontvangen, onderhouden of verzenden zakenmensen akkoord gaan met dezelfde beperkingen, voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op de zakenpartner met betrekking tot dergelijke informatie;
(V) Beschermde gezondheidsinformatie beschikbaar stellen in een aangewezen recordset voor de gedekte entiteit, indien nodig om te voldoen aan de verplichtingen van de gedekte entiteit onder 45 CFR 164.524;
(VI) Wijzigingen aanbrengen in beschermde gezondheidsinformatie in een aangewezen recordset zoals voorgeschreven of overeengekomen door de gedekte entiteit uit hoofde van 45 CFR 164.526, of andere maatregelen nemen om te voldoen aan de verplichtingen van de gedekte entiteit onder 45 CFR 164.526;
(VII) Het onderhouden en beschikbaar stellen van de informatie die vereist is om een ​​verantwoording van de informatieverschaffing aan de betreffende entiteit te verschaffen, zoals noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen van de gedekte entiteit onder 45 CFR 164.528;
(VIII) Voor zover de zakenpartner een of meer van de verplichtingen van een gedekte entiteit onder subdeel E van 45 CFR deel 164 moet uitvoeren, moet hij voldoen aan de vereisten van subdeel E die van toepassing zijn op de betreffende entiteit bij de uitvoering van (een) dergelijke verplichting(en); en
(IX) Het ter beschikking stellen van zijn interne praktijken, boeken en bescheiden van de secretaris om na te gaan of de HIPAA-regels worden nageleefd.
(c) Toegestaan gebruik en onthullingen door Zakenpartner.
(I) Zakenpartner mag alleen beschermde gezondheidsinformatie gebruiken of vrijgeven voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Services en de Aanvullende Services die worden beschreven in deze Overeenkomst.
(II) Zakenpartner mag beschermde gezondheidsinformatie gebruiken of vrijgeven zoals wettelijk vereist.
(III) Zakenpartner stemt ermee in om gebruik en onthullingen en verzoeken om beschermde gezondheidsinformatie consistent te maken met de minimaal noodzakelijke beleidslijnen en procedures van de betreffende entiteit.
(IV) Zakenpartner mag beschermde gezondheidsinformatie niet gebruiken of vrijgeven op een manier die subdeel E van 45 CFR Part 164 zou schenden indien gedaan door een gedekte entiteit met uitzondering van het specifieke gebruik en de openbaarmakingen die hieronder worden uiteengezet.
A. Zakenpartner kan beschermde gezondheidsinformatie gebruiken voor het juiste beheer van de zakenpartner of om de wettelijke verantwoordelijkheden van de zakenpartner uit te voeren.
B. Zakenpartner kan beschermde gezondheidsinformatie vrijgeven voor een goed beheer van zakenpartners of om de wettelijke verantwoordelijkheden van de zakenpartner te vervullen, op voorwaarde dat de informatie wettelijk verplicht is, of zakelijke relaties redelijke garanties krijgen van de persoon aan wie informatie wordt onthuld dat de informatie vertrouwelijk blijft en alleen wordt gebruikt of bekendgemaakt zoals wettelijk vereist of voor de doeleinden waarvoor deze aan de persoon is bekendgemaakt, en de persoon die de zakenpartner op de hoogte stelt van instanties waarvan hij op de hoogte is en waarin de vertrouwelijkheid van de informatie is geschonden.
C. Zakenpartner kan gegevensaggregatiediensten leveren met betrekking tot de gezondheidszorg activiteiten van de betreffende entiteit.
(d) Gedekte privacypraktijken en -beperkingen van Entiteit. De gedekte entiteit moet de zakelijke medewerking op de hoogte stellen van enige beperking (en) in de kennisgeving van privacypraktijken van een gedekte entiteit onder 45 CFR 164.520, voor zover die beperking van invloed kan zijn op het gebruik of de openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie door de zakenpartner.
(e) Verplichtingen van Zakenpartner bij beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal de zakenpartner, met betrekking tot beschermde gezondheidsinformatie ontvangen van de gedekte entiteit, of gecreëerd, onderhouden of ontvangen door een zakenpartner namens de gedekte entiteit:
(I) Behoud van alleen die beschermde gezondheidsinformatie die noodzakelijk is voor zakenpartners om het goede beheer ervan te handhaven of om zijn wettelijke verantwoordelijkheden uit te voeren;
(II) De resterende beschermde gezondheidsinformatie vernietigen die de zakenpartner in welke vorm dan ook nog onderhoudt;
(III) Doorgaan met het gebruiken van passende waarborgen en voldoen aan subdeel C van 45 CFR deel 164 met betrekking tot elektronisch beschermde gezondheidsinformatie om het gebruik of de openbaarmaking van de beschermde gezondheidsinformatie te voorkomen, behalve voor zover voorzien in deze sectie, zolang als medewerker de beschermde gezondheidsinformatie behoudt;
(IV) De beschermde gezondheidsinformatie van een zakenpartner niet gebruiken of onthullen anders dan voor de doeleinden waarvoor dergelijke beschermde gezondheidsinformatie werd bewaard en onder dezelfde voorwaarden als hierboven uiteengezet; en
(V) Vernietiging van de beschermde gezondheidsinformatie die wordt bewaard door zakenpartner wanneer deze door zakenpartner niet langer nodig is voor een goed beheer en administratie of om zijn wettelijke verantwoordelijkheden uit te voeren.
(VI) De verplichtingen van de zakenpartner op grond van dit artikel blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
8. Diversen
(a) Autoriteit om overeenkomst uit te voeren. De ondergetekende partijen bij deze Overeenkomst garanderen en verklaren dat zij de bevoegdheid hebben om deze Overeenkomst aan te gaan in de hierin vermelde namen, titels en capaciteiten en namens alle entiteiten, personen of firma’s die door deze respectieve partijen worden vertegenwoordigd of waarvan wordt beweerd dat zij vertegenwoordigd zijn.
(b) Ontheffing. Een verklaring van afstand door een van de partijen van een van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst in welke gevallen dan ook, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde voor de toekomst, of van enige daaropvolgende schending daarvan, of van enige andere bepaling en voorwaarde van de Overeenkomst.
(c) Amendementen. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk verzoek dat wordt uitgevoerd door de ondertekenende partijen.
(d) Kennisgeving. Enige kennisgeving, verzoek, vraag of andere communicatie die toegestaan ​​is om hieronder te worden gegeven, moet schriftelijk zijn en wordt geacht naar behoren te zijn gegeven wanneer persoonlijk afgeleverd aan een leidinggevende functionaris van het Bedrijf of aan Consultant, naargelang het geval, of na bevestiging van levering door een bonafide internationale koeriersdienst. Elke partij kan, door schriftelijke kennisgeving zoals hierboven beschreven, het adres waarnaar kennisgevingen moeten worden verzonden, wijzigen.
(e) Geschillenbeslechting. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van vragen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zullen worden doorverwezen en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage volgens de LCIA-regels, waarvan de regels geacht worden te zijn opgenomen door verwijzing in deze clausule. Het aantal arbiters zal één zijn. De zetel, of wettelijke plaats, van arbitrage zal Londen, Engeland zijn. De taal die in de arbitrageprocedure wordt gebruikt, is Engels. Het toepasselijke recht van de overeenkomst is het materiële recht van Nederland.
(f) Koppen. De kopjes in dit contract zijn alleen ingevoegd ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie van dit contract.
(g) Toewijzing. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor elk van de partijen bij deze Overeenkomst en, behalve zoals hierin anders is bepaald, mag geen enkele partij de rechten of verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren zonder eerst de schriftelijke toestemming van de andere partij te hebben verkregen. Deze Overeenkomst en alle rechten en plichten van de Consultant hieronder kunnen door haar geheel of gedeeltelijk worden toegewezen of overgedragen aan en zijn bindend voor en komen ten goede aan elke “opvolger” van de Consultant. Zoals hier gebruikt, betekent de term “opvolger” alleen elke persoon, firma, onderneming of andere zakelijke entiteit die te allen tijde door fusie, consolidatie of anderszins het volledige of nagenoeg de volledige voorraad van de Consultant heeft verkregen of aan welke Consultant alle of nagenoeg alle activa zal moeten worden overgedragen. Een dergelijke opvolger wordt geacht te zijn vervangen voor alle doeleinden als Consultant hieronder.
(h) Overeenkomstig deel. Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in overeenkomstige delen, die elk als een origineel worden beschouwd, maar die allemaal één instrument vormen. Een ondertekende fotokopie of fax van deze Overeenkomst heeft dezelfde kracht en hetzelfde effect als die van een origineel.

ClearForward-services worden niet geleverd door en zijn niet gelieerd aan Align Technology, Inc., de maker van Invisalign® -producten en ClinCheck®-software. Invisalign® en ClinCheck® zijn onder andere gedeponeerde handelsmerken van Align Technology, Inc. ClearForward biedt behandelingsplanningsservices en klinisch advies voor in Invisalign® opgeleide artsen op hun verzoek en stemmen in met alle algemene voorwaarden van ClearForward.